จัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและสินเชื่อ

วันที่ 30 พ.ค. 2567

                สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาววาสนา ไชยวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมโครงการ
        แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร การบริหารจัดการ
        ด้านการเงินการบัญชีและสินเชื่อ โดยมี นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธาน
                การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
        ในด้านการเงินการบัญชีและสินเชื่อ บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์งบ
        การเงิน และวางแผนการบริหารจัดการการเงินการบัญชีและสินเชื่อ ให้สามารถดำรงสภาพคล่องทางการเงินได้ในระดับที่เหมาะสม จัดขึ้น
        ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมทรีธารา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]