เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด

วันที่ 29 พ.ค. 2567

           วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา โนใจวงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 
   เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
   และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนรถไฟนครลำปาง
   (สะพานดำ) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 11,326,387.75 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ
   690,288.07 บาท มีสมาชิกจำนวน 57 ราย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]