ร่วมประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 29 พ.ค. 2567

                วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางสาววาสนา ไชยวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ
      เข้าร่วมประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 กรณีการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี
      งบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]