เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 29 พ.ค. 2567

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางสาววาสนา ไชยวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2567
    โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาค
    ประชาชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน พร้อมทั้งยังเป็นเวที
    ให้แต่ละสังกัดกระทรวงได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ ประสานการทำงานร่วมกัน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
    สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์
    ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]