ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 28 พ.ค. 2567

                     วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. นางสาววาสนา ไชยวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้
     นางภิรมย์ญา โนใจวงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล
     แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง
                     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
     นานัปการเพื่อความผาสุขของพสกนิกร และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชน
     และยังทำให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข ด้วยการนำหลักธรรมจากบทสวดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]