เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด

วันที่ 28 พ.ค. 2567

                 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
   เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้
   คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านจู้ดหลวง ตำบลลำปางหลวง
   อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 2,219,209.69 บาท มีสมาชิกจำนวน 928 ราย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]