เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 28 พ.ค. 2567

           วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางสาววาสนา ไชยวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
       และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2567 โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการ
       รับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญ
       ของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ และแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรง
       ตำแหน่งใหม่ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]