ลงพื้นที่ยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จำกัด

วันที่ 27 พ.ค. 2567

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
  ลงพื้นที่สอบทานหนี้สิน เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
  โดยการขอคำยืนยันยอดกับสมาชิกโดยตรงเพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของ ในพื้นที่ตำบลบ้านร้องและตำบลบ้างแหง อำเภองาวจังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]