เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด

วันที่ 27 พ.ค. 2567

              วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวกัญนิสา เปี้ยสาย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
       เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อให้ข้อสังเกตและ
       ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ โรงงานแปรรูปยางพารา สหกรณ์กองทุน
       สวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]