ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 24 พ.ค. 2567

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาววาสนา ไชยวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธาน ณ บริเวณฝายน้ำล้น(บ้านต้า) ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความรักความเทิดทูน แสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา  และ
น้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ
คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม และเพื่อแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]