เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด

วันที่ 23 พ.ค. 2567

               วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
    เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำ
    เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ โรงแปรรูปอาหาร TMR สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด
    ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
    สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 33,706,221.43 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 1,088,730.12 บาท มีสมาชิกจำนวน 81 ราย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]