เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด

วันที่ 21 พ.ค. 2567

             วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวพิศาริณีย์ อินหันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
   เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำ
   เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง
   จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 10,292,558.47บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 33,104.88บาท มีสมาชิกจำนวน 642 ราย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]