เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด

วันที่ 19 พ.ค. 2567

                   วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
    
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
    และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดช่างแต้ม
    ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 7,721,212.05 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 83,457.26 บาท
    มีสมาชิกจำนวน 240 ราย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]