เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จำกัด

วันที่ 19 พ.ค. 2567

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อยจำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้
คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 30,528,849.81 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 348,341.58 บาท มีสมาชิกจำนวน
1,157 ราย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]