เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด

วันที่ 18 พ.ค. 2567

             วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวพิศาริณีย์ อินหันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
 และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ วัดโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง 
 จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 138,504,822.28 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 5,270,027.43 บาท มีสมาชิก 2,072 ราย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]