รตส.รพีพร กลั่นเนียม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง

วันที่ 17 พ.ค. 2567

            วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
       เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ
       ผลสัมฤทธิ์ที่ดี สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยมี นางสาววาสนา ไชยวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
       ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]