สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง รับมอบนโยบายโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการเกษตรให้กับจังหวัดลำปาง และร่วมลงพื้นที่ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง

วันที่ 17 พ.ค. 2567

            วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุบรรณ จำปา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
     และการสอบบัญชี และนางสาววาสนา ไชยวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ รับมอบนโยบาย
     และร่วมลงพื้นที่ติดตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อพบปะ
     เกษตรกรพร้อมรับทราบผลการดำเนินงานก่อสร้างระบบชลประทาน ระบบส่งน้ำกิ่วลม 3 ระยะ 3 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการ
     อ.เมืองลำปาง อ.เกาะคา อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ จ.ลำปาง พร้อมติดตามช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรและชาวบ้าน
     ในจังหวัดลำปาง โดยมี นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วน
     ราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ และให้การต้อนรับ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]