ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 16 พ.ค. 2567

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางสาววาสนา ไชยวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยสอนแนะ
การบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ และการใช้แอปพลิเคชั่น Smart Me สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 62 ราย ณ โรงเรียน
บ้านวังโป่ง ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]