เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด

วันที่ 14 พ.ค. 2567

               วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวพิศาริณีย์ อินหันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
   เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด
   อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]