ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ของสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

วันที่ 29 ก.ย. 2566

            วันที่ 29 กันยายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ของสหกรณ์ที่มีปีบัญชี
        สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ได้แก่
        -สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด 
        -สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด
        เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ฯ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี และแนะนำวิธีการปฏิบัติในการตรวจนับสินค้า การจัดทำ
        รายละเอียดสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ต่อไป
จำนวนคนอ่าน 43 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]