เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด

วันที่ 25 ส.ค. 2566

    วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำ
  เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ อาคารเอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด 
  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 43,021,059.23 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 41,684.20 บาท มีสมาชิก
  จำนวน 1,488 ราย
จำนวนคนอ่าน 17 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]