สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน “โครงการประกวดสุดยอดเด็กดีมีเงินออม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ปี 2555”

วันที่ 31 ส.ค. 2555

      ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน "โครงการประกวดสุดยอดเด็กดีมีเงินออม
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ปี 2555”
ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง และ
โรงเรียนบ้านดอนธรรม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์
ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ฝากเงินในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างมีเป้าหมาย จัดอบรมให้แก่นักเรียนเพื่อปูพื้นฐาน
สร้างจิตสำนึกในการออม ตามหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ การทำงานเป็นกลุ่ม
ตลอดจนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่โครงการ และรณรงค์การออม เพื่อผลักดัน
การส่งเสริมการออมของนักเรียน ให้เกิดกระแสการออมอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม กระตุ้น
การออมและการทำความดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ และผู้อื่น
จำนวนคนอ่าน 1047 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]