ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์

วันที่ 27 เม.ย. 2566

           วันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย
     นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
     รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยมี นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเปิด
     โอกาสให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียงดังกล่าว เพื่อนำมาปรับแก้ไขเนื้อหาสาระสำคัญให้มีความ
     สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนถือปฏิบัติแนวเดียวกันต่อไป ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 76 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]