สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โกลด์ อินเตอร์พลัส จำกัด

วันที่ 21 เม.ย. 2566

     วันที่ 21 เมษายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โกลด์ อินเตอร์พลัส จำกัด สำหรับงวด 11 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้
  ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ห้องประชุมบริษัท
  มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 2,644,544.91 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 46,003.93 บาท มีสมาชิก
  จำนวน 422 ราย
จำนวนคนอ่าน 23 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]