สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครคิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด

วันที่ 9 เม.ย. 2566

                           วันที่ 9 เมษายน 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบหมายให้ นางอัญชลีญา บัวทอง
       นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครคิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
       2565
เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ห้องประชุม
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด  สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 107,073,580.57 บาท มีสมาชิกจำนวน 1,313 ราย
จำนวนคนอ่าน 31 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]