สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ระบบศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ Coop Hub

วันที่ 31 ก.ค. 2555

        เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางได้จัดอบรม
    เชิงปฏิบัติการหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ระบบศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ Coop Hub
    แก่ข้าราชการและพนักงานราชการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน
    เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ Coop Hub แก่บุคลากร
    ของสำนักงานฯ ให้สามารถติดตั้งและสอนแนะให้สหกรณ์นำเข้าข้อมูลสู่ระบบได้อย่าง   
    ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน โดยสหกรณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ   
    และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
จำนวนคนอ่าน 841 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
20%
  ให้ 5 คะแนน
 
80%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]