สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียน ให้แก่เด็กและเยาวชน" ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 ม.ค. 2566

              วันที่ 10 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การถ่ายทอดความรู้
    เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียน ให้แก่เด็กและเยาวชน"
ระหว่างกรมตรวจบัญชี
    สหกรณ์ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
    ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียน รวมถึงส่งเสริมให้มีวินัยทางการเงิน รู้จักการออมเงิน วางแผน
    ทางการเงิน และนำไปสู่การลงทุนในอนาคต โดยมี นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิด
    การอบรม
มีโรงเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 58 โรงเรียน จำนวน 151 ราย โดยถ่ายทอดผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) 
    ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 66 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]