ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วันที่ 29 ธ.ค. 2565

             วันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
     31 ธันวาคม
2565 ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ฯ
     ณ วันสิ้นปีทางบัญชี และแนะนำวิธีการปฏิบัติในการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายละเอียดสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และ
     ใช้ประกอบการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ต่อไป
จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]