เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด

วันที่ 23 ธ.ค. 2565

            วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
      สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
      การดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ห้องประชุม1 อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน อำเภอเมือง
      จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 280,832,431.64 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 10,030,581.13 บาท มีสมาชิก
      จำนวน 760 ราย
จำนวนคนอ่าน 76 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]