เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด

วันที่ 23 ธ.ค. 2565

              วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายธนภัทร กำเนิด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วม
       ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำ
       เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด อำเภอเมือง
       จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 42,134,532.73 บาท กำไรสุทธิ 427,487.99 บาท มีสมาชิกจำนวน 659 ราย
จำนวนคนอ่าน 50 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]