ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการระดับประเทศ ผ่านระบบ video conference

วันที่ 19 ก.ค. 2555

          19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการระดับประเทศ ผ่านระบบ video conference ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดขึ้น ณ โรงแรมเจ้าหลาว ทอแสง บีช จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการทราบถึง บทบาท หน้าที่ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 และเปิดการประชุมในระดับจังหวัดทุกจังหวัด จากนั้นชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปางได้ประชุมเสวนาและจัดทำแผนงานพร้อมสรุปข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อความเข้มแข็งของชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 980 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]