สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน อำเภอเกาะคา

วันที่ 18 ก.ค. 2555

                     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
       โดยนางเทียมใจ   ทรายคำ    นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
       ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ  –  จ่ายในครัวเรือน
       และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพ
       พืชผักปลอดภัย ทั้งระบบ ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1
       (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ปีงบประมาณ 2555 ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ 6
       ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้า
       การเกษตรปลอดภัย การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การสร้างระบบ
       การตลาดเพื่อเป็นการกระจายสินค้าปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงรวมทั้ง
       การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค  เพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัย
       ของสารเคมีตกค้างในผลผลิต โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 30 คน
จำนวนคนอ่าน 772 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]