สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ อำเภอเสริมงาม

วันที่ 16 ก.ค. 2555

                       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
          โดย  นางเทียมใจ ทรายคำ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  ได้ร่วมเป็น
          วิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
          อาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัย
          ทั้งระบบ ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน
          แม่ฮ่องสอน) ปีงบประมาณ 2555 ณ บ้านนาเอี้ยง หมู่ 7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม
          จ.ลำปาง  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้า การเกษตรปลอดภัย
          การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การสร้างระบบ การตลาดเพื่อเป็น
          การกระจายสินค้าปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงรวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
          ทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัย ของสารเคมีตกค้างในผลผลิต
          โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 30 คน
จำนวนคนอ่าน 876 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]