สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ

วันที่ 14 ก.ค. 2555

                       เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
               โดย  นางเทียมใจ   ทรายคำ   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
               ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
               และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิต
               และคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
               ตอนบน  1  (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)  ปีงบประมาณ 2555
               ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน หมู่ 7 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ในการนี้
               นายชัยณรงค์ กาฬมณี  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  ได้เป็นประธาน
               เปิดการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตร
               ปลอดภัย การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การสร้างระบบการตลาด
               เพื่อเป็นการกระจายสินค้าปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง  รวมทั้ง
               การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทั้งต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค เพื่อให้ตระหนักถึง
               พิษภัยของสารเคมีตกค้างในผลผลิต โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 30 คน
 
 
จำนวนคนอ่าน 822 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]