สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางพร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ

วันที่ 13 ก.ค. 2555

                   เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
           โดย  นางศศิธร พันธ์เสนา  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  พร้อมด้วย
           นายฝึกหัด ไวปัญญา  อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี     ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร
           บรรยายการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่
           ผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง ตามแผน
           พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง ปี 2555  แผนปฏิบัติการ
           ป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
           สิ่งแวดล้อมโครงการกิ่วคอหมา กรมชลประทาน   ในระหว่างวันที่ 12 - 13
           กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในการนี้
           นายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม ได้เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีผู้เข้ารับ
           การอบรม จำนวน 45 คน
จำนวนคนอ่าน 929 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]