ประชุมเชิงปฏิบัติการ " ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดลำปาง "

วันที่ 28 มิ.ย. 2555

                        สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำปาง   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
        แก่ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
        หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  เป็นประธานเปิดการประชุม
 
                        ในการประชุมครั้งนี้  มีผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุม  จำนวน  21  คน
        ข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง   และข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชี-
        สหกรณ์ลำปาง  โดยมีการชี้แจงเรื่องระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบ
        กิจการสหกรณ์  พ.ศ. 2555  เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นไปอย่างมี
        ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของสหกรณ์  ณ ห้องประชุมสำนักงาน
        ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555
จำนวนคนอ่าน 1248 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]