สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด

วันที่ 25 ส.ค. 2564

               วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      และ นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สหกรณ์กองทุน
      สวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการนำข้อสังเกตไปแก้ไขให้
      ถูกต้องตามระเบียบและใช้ข้อมูลทางการเงินเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง
      จำกัด อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 106 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]