ครูบัญชีอาสา สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่" อำเภอวังเหนือ

วันที่ 30 ก.ค. 2564

                    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายอาคม มีเมล์ ครูบัญชีอาสาอำเภอวังเหนือ สอนแนะการจัดทำบัญชีหัวข้อ
      การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่"
      ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
      ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 106 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]