ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่" อำเภอเสริมงาม

วันที่ 23 ก.ค. 2564

                   วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวกมลรัช ผดุงกิจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
      ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่" ร่วมกับสำนักงานเกษตรและ
      สหกรณ์จังหวัดลำปาง โดยบรรยายในหัวข้อ การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ราย
      ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 174 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]