ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่" อำเภอเมืองปาน

วันที่ 23 ก.ค. 2564

             วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางอัญชลีญา บัวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากร
        โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่" ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
        ลำปาง โดยบรรยายในหัวข้อ การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต และแนะนำการบันทึกบัญชีผ่าน Application SmartMe โดยมี
        เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 127 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]