ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่" อำเภอเมืองปาน

วันที่ 22 ก.ค. 2564

              วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวพิศาริณีย์ อินหันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
       ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและ
       สหกรณ์จังหวัดลำปาง โดยบรรยายในหัวข้อ "การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต" มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ราย
       ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 129 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]