สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย กลุ่มใหม่ ปี 2564

วันที่ 20 ก.ค. 2564

               วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวพิศาริณีย์ อินหันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
            ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ รายรับ รายจ่าย และการทำบัญชีครัวเรือน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ตามโครงการพัฒนา
            ผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย กลุ่มใหม่ ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 ประเด็น
            "พัฒนาการตลาด และพัฒนาการบริการและบริหารจัดการ" มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 12 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน
            อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 170 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]