บรรยายการจัดทำบัญชี โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 15 ก.ค. 2564

                   วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางรุ่งทิวา โตกระจ่าง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
    ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี หัวข้อ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรม
    เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 1 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 144 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]