ร่วมแจกปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 ก.ค. 2564

                    วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมอำเภอห้างฉัตร ในหน่วยงานในกระทรวงเกษตร
     และสหกรณ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
     ได้ร่วมแจกปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นไก่พันธุ์ไข่ ให้เกษตรกร รายละ 10 ตัว ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้
     โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรเข้ารับการแจกปัจจัยการผลิต จำนวน
     100 ราย ของอำเภอห้างฉัตร ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 178 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]