ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีธุรกิจ

วันที่ 14 ก.ค. 2564

               วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
       ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีธุรกิจ" ให้แก่เกษตรกรตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่ม
       เครือข่าย กลุ่มใหม่ ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน
       10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 161 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]