บรรยายการจัดทำบัญชี โครงการฝึกอบรมเกษตรกร "หลักสูตรการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 8 ก.ค. 2564

                 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
           ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี หัวข้อ บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรม
           เกษตรกร "หลักสูตรการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล
           1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกร
           มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทำบัญชี สร้างแรงจูงใจในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถนำไปประยุกต์
           เพื่อทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 119 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]