เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จำกัด

วันที่ 19 ก.ค. 2563

                    วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
         ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
         ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าคราวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 27,778,073.97 บาท  ผลการดำเนินงาน
         มีกำไรสุทธิ 1,027,167.53 บาท มีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 1,248 ราย
จำนวนคนอ่าน 411 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]