เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด

วันที่ 15 ก.ค. 2563

                       วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เคหสถานชุมชน
        ตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนรถไฟนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
        สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 6,749,971.67 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 1,368,192.69 บาท
จำนวนคนอ่าน 524 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]