อตส. ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.7

วันที่ 9 ก.ค. 2563

                  วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจ
         บัญชีสหกรณ์
ร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 5/2563 เพื่อรับฟังแนวทาง
         การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 และรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
         เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมี นางธิติพร มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
         สหกรณ์ที่ 7
นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากรสำนักงานตรวจ
         บัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
                 ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมปลูกต้นไม้มงคล
         "ต้นรวงผึ้ง" ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 344 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]