เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการ Thai-Denmark Cash Van"

วันที่ 13 ก.ค. 2563

                               วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการ
         Thai-Denmark Cash Van" โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้แต่งตั้งให้สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด
         เป็น Sub-Agent ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม Thai-Denmark ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด
         ลำปาง เป็นประธาน ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 340 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]